Ekocentrum Budař o.s.
Kovářov 200
398 55 Kovářov
+420 702 542 054
info(at)ekocentrum-budar.cz

Krasec - krajská síť env. center

Enviroskop - zaostřeno na výlety

 

 

 

 

Ekocentrum Budař, občanské sdružení, působí v sousedství Zážitkového parku ZEMĚRÁJ. Tato poloha umožňuje rozšíření nabízených ekologických výukových programů o možnosti experimentálního poznávání archaického hospodaření a všedního života našich předků odehrávajícím se v těsném sepětí s přírodou. Přímé propojení aktivit s okolní rozmanitou přírodou a zázemím ZEMĚRÁJE poskytuje ideální podmínky pro realizaci programů zaměřených na rozšíření znalostí a dovedností ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Aktivity jsou uzpůsobeny tak, aby se účastníci programů učili především prožitkem, aby sami hledali odpovědi na otázky z různých okruhů environmentální problematiky a vnímali významné souvislosti. Jsou vedeni k rozvíjení tvořivosti, smyslového vnímání, empatie i estetického cítění. Programy tak mohou přispět k posílení jejich vztahu k živé přírodě, zdravému životnímu stylu, k vnímání vývoje a proměn české krajiny i k vytváření hlubší vazby k místu, kde žijeme. Programy jsou zaměřeny na doplnění teoretických znalostí ze školy o praktickou výuku, jsou vytvořeny týmem zkušených pedagogů, psychologů a odborníků z mnoha vědních oborů, jsou přizpůsobeny věku a potřebám účastníků, využívají her, soutěží a prvků dramatické výchovy.

Stránky Ekocentra Budař se v současnosti upravují.
Aktuální nabídku výukových programů naleznete na:

https://www.zemeraj.cz/pro-skoly/

Stanovy Ekocentra Budar